หัวข้อ
O1 โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
        - คณะผู้บริหาร
        - สมาชิกสภาเทศบาล
        - หัวหน้าส่วน
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
        - แผนพัฒนาท้องถิ่น
        - แผนการพัฒนาบุคลากร
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 O8 Q&A
 O9 Social Network
       - เทศบาลเมืองชะอำ
       - กองการประปา
       - สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริหาร
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       - สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (หน้าหลักขวามือหน้าเว็บไซต์)
       - ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-service
       - ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      - การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษษให้ได้รับรางวัล
       " คนดีศรีเมืองเพชร " ประจำปี พ.ศ. 2565
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ
      - ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
      สายงานผู้บริหาร
      - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
      พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
      - หลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานใน
      สถานณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2565
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
      - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      - การประชาคมการขอใหช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
      - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลตามความร่วมมือหว่างเทศบาลชะอำ
      กับ มหาลัยศิลปากรด้านการพัฒนาทางการศึกษา พัฒนาชุมชนในพื้นที่ 
      เทศบาลเมืองชะอำ
      - การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        - แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565
        - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        - การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
        - ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
        - แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565
        - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        - การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
        - ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
        - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ป.ป.ช.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้