TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินบำรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 34
2 สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้ 20
3 ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว 19
4 ศูนย์บริการดูแลผู้สุงอายุ 24
5 5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้บริการ"ดูแลผุ้สูงอายุ" 19
6 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลเมืองชะอำ พ.ศ.2566 19
7 คำสั่งเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16
8 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 20
9 ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) 44
10 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 44
11 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินหอยตกหมึก@ชะอำ ประจำปี2566 68
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน 245
13 เทศบาลเมืองชะอำ ขยายระยะเวลาเปิดให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 99
14 ข่าวจาก สคบ. 61
15 กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2564 113
16 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 71
17 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 99
18 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 52
19 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 77
20 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 45
21 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 322
22 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย 150
23 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 139
24 งานชิมปูชัก 106
25 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีการศึกษา 2566 153
26 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.๒๕๔๐ 106
27 รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) 123
28 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 118
29 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 119
30 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง 121

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.