TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบุรีพร้อมบัญชีราคาประเมินที่ดิน และบัญชียกเลิกราคาประเมินที่ดิน 48
2 ข้อควรรู้เกียวกับภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 32
3 แบบประเมิน 56
4 รายชื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชะอำที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตันและยังไม่ได้ผูกที่บัญชีไมมีการเคลื่อนไหว 252
5 การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 451
6 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 198
7 ประชาสัมพันธ์ 115
8 ประชาสัมพันธ์ 139
9 ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัย 83
10 ประชาสัมพันธ์การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 113
11 เทศบาลเมืองชะอำประชาสัมพันธ์ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่าวยที่มีความพิการทางสมอง ให้บริการฝังยาคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 97
12 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชะอำ 131
13 ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินบำรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 179
14 สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้ 166
15 ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว 162
16 ศูนย์บริการดูแลผู้สุงอายุ 171
17 5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้บริการ"ดูแลผุ้สูงอายุ" 133
18 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลเมืองชะอำ พ.ศ.2566 121
19 คำสั่งเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 110
20 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 132
21 ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) 155
22 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 163
23 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินหอยตกหมึก@ชะอำ ประจำปี2566 823
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน 374
25 เทศบาลเมืองชะอำ ขยายระยะเวลาเปิดให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 194
26 ข่าวจาก สคบ. 158
27 กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2564 234
28 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 176
29 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 210
30 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 143

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.