TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
26 ข่าวจาก สคบ. 190
27 กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2564 264
28 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 205
29 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 240
30 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 168
31 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 204
32 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 160
33 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 702
34 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย 266
35 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 253
36 งานชิมปูชัก 235
37 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีการศึกษา 2566 266
38 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.๒๕๔๐ 221
39 รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) 232
40 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 221
41 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 226
42 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง 232
43 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5/2566) 213
44 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 617
45 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป 216
46 ส่งสุขปีใหม่ 228
47 ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2566 235
48 ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 231
49 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 233
50 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 240 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.