TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้ใช้ในราชการต่อไป 363
62 ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 157
63 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลัเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 329
64 ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 184
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 204
66 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคา 160
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประโคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทานซีเมนต์ด้านตะวันตก 259
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 194
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 327
70 แบบห้องเก็บพัสดุคลัง 271
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประโคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทานซีเมนต์ด้านตะวันตก (บ่อประโคน-หลังโครงการท๊อปปิคาน่า) (ชุมชนบ้านหนองตาพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 227
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 264
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำต่อจากบ้านนายหมูถึงโรงงานทำหมูสวรรค์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 190
74 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ 221
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำต่อจากบ้านนายหมูถึงโรงงานทำหมูสวรรค์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 159
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ และศูนย์เด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 281
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566) 227
78 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 294
79 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำต่อจากบ้านนายหมูถึงโรงงานทำหมูสวรรค์(ชุมชนหัวบ้านชะอำ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 607
80 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ และศูนย์เด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 198
81 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 290
82 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2566 305
83 ประกวดราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 225
84 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 278
85 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2566 320
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประสานท่อเมนเพื่อเติมน้ำในถังน้ำใส ประปารวมใจพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 372
87 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 406
88 การกำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2567 271
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลห์ติกคอนกรีตถนนจอมพล 5 เชื่อมจอมพล 7 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 371
90 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 349 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.