TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 2 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 166
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรงข้ามโรงสูบน้ำบ่อแขมด้านใต้ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 94
33 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 248
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 176
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมระบบประปาและระบบระบาย น้ำถนนร่วมจิตต์ (ชุมชนสหคาม,ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 180
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือเรียน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 182
37 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรงข้ามโรงสูบน้ำบ่อแขมด้านใต้ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 211
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา ๒ (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 158
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 2 (ชุมชนพระยาสันติสุข) 121
40 การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้ใช้ในราชการต่อไป 308
41 ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 117
42 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลัเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 245
43 ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 147
44 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 164
45 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคา 123
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประโคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทานซีเมนต์ด้านตะวันตก 205
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 159
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 252
49 แบบห้องเก็บพัสดุคลัง 203
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประโคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทานซีเมนต์ด้านตะวันตก (บ่อประโคน-หลังโครงการท๊อปปิคาน่า) (ชุมชนบ้านหนองตาพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 196
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 202
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำต่อจากบ้านนายหมูถึงโรงงานทำหมูสวรรค์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 152
53 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ 178
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำต่อจากบ้านนายหมูถึงโรงงานทำหมูสวรรค์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 128
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ และศูนย์เด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 210
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566) 179
57 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 217
58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำต่อจากบ้านนายหมูถึงโรงงานทำหมูสวรรค์(ชุมชนหัวบ้านชะอำ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 572
59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ และศูนย์เด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 160
60 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 225 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.