TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนทับทิมอุทิศถึงบ้านนางหร่าย สะอาดเอี่ยม (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
2 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนทับทิมอุทิศถึงบ้านนางหร่าย สะอาดเอี่ยม (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
4 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59
5 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรงข้ามโรงสูบน้ำบ่อแขมด้านใต้ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
6 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 2 (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56
7 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครูสมชาย คงวัฒนา (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมระบบประปาและระบบระบาย น้ำถนนร่วมจิตต์ (ชุมชนสหคาม,ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเจ้าลาย 5 (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเจ้าลาย 5 (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 2 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรงข้ามโรงสูบน้ำบ่อแขมด้านใต้ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75
13 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 113
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 73
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมระบบประปาและระบบระบาย น้ำถนนร่วมจิตต์ (ชุมชนสหคาม,ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 114
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือเรียน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 95
17 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรงข้ามโรงสูบน้ำบ่อแขมด้านใต้ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 111
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา ๒ (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 2 (ชุมชนพระยาสันติสุข) 91
20 การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้ใช้ในราชการต่อไป 210
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 95
22 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลัเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 146
23 ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 108
25 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคา 99
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประโคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทานซีเมนต์ด้านตะวันตก 132
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 120
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 132
29 แบบห้องเก็บพัสดุคลัง 98
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประโคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทานซีเมนต์ด้านตะวันตก (บ่อประโคน-หลังโครงการท๊อปปิคาน่า) (ชุมชนบ้านหนองตาพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.