ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 1
2 ประกาศโรงเรียเทศบาล 1 บ้านชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบวัดหนองแจง (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) -
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางล้วน หล่ำร่ำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทราอนิกส์ (e-bidding) -
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายสมานถึงซอยกลาง (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนเกส์ (e-bidding) 7
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซุ้มประตูวัดเนรัญชราราม ถึงโรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนสะพานหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
10 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบวัดหนองแจง (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
11 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางล้วน หลำร่ำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
12 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปการณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 5
13 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายสมานถึงซอยกลาง (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองตาพด ซอย 8 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
17 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ข้างโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 21
19 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่ิอรับฟังวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซุ้มประตูวัดเนรัญชราราม ถึงโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา (ชุมชนสะพานหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ลกพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองตาพด ซอย 8 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
21 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ข้างโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมใจพัฒนา 12 ช่วง 2 (หลังโรงงานซักอบรีด) (ชุมชนรวมในพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32
23 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองตาพด ซอย 8 (ชุมชหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51
24 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมใจพัฒนา ซอย 18 (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 50
25 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมใจพัฒนา 12 ช่วง 2 (หลังโรงงานซักอบรีด) (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 44
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 48
27 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมใจพัฒนา 12 ช่วง 2 (หลังโรงงานซักอบรีด) (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อทรอนิกส์ (e-bidding) 44
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชลาสมุทร (ชุมชนห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านคุณชนะ เกิดรอด เข้าไปซอยหน้าวังแยกขวา (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53
30 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 61

หน้า 1 จาก 9


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ