TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมอบแม่บ้านห้วยทรายใต้


        สินค้าที่จำหน่าย      

             1. ขนมถ้วยฟู    
             
2. แยมโรล                
                3. ขนมปังใส้สังขยา
                4. ขนมปังใส้หมูหยอง
                5. ขนมปังไส้สัปปะรด
                6. น้ำสมุนไพร


        ประธานกลุ่ม
                 นางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์
               โทรศัพท์ติดต่อ 081-3292841
        ประวัติกลุ่ม   

         กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนส่งเสริมการทำน้ำพริกแกง และน้ำพริกต่างๆ เพื่อขานภายในชุมชน โดยการนำของนางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์ ประธานกลุ่ม และต่อมาได้รับงบสนับสนุนจากโครงการชุมชนพอเพียงในการสร้างโรงเรือนและซื้อ อุปกรณ์ในการผลิตขนมเบเกอรี่ และได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือในการทำขนมอบ โดยมีสินค้าที่จำหน่ายอาทิ เช่น น้ำพริกแมงดา น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกเผา ขนมถ้วยฟู แยมโรลและปัจจุบันได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าประเภทเบอเกอรี่เป็นสินค้าหลักของกลุ่ม

        รายชื่อสมาชิกกลุ่ม  

                  1. นางสาววิลาวัลย์     พล จันทร์                ประธานกลุ่ม
           2. นางสาววัฒนา        นกขุนทอง              รองประธาน
                  3. นาง กัตติกามาส     ทองสาย                   เหรัญญิก
                  4. นางศาณิญา            สินสมุทรไทย          เลขานุการ
           
                 5.นางบุญชู              โชติกจำรูญ            ผู้ช่วยเลขานุการ

                  6. นางประดับ            จันทวาส                  กรรมการ
                  7.นางวิลาวรรณ         รุ่งเรือง                     กรรมการ
 
                8. นายบุญชู                 เปีย ผ่อง                  กรรมการ
                9. นางทรงศิริ              ติ่งทอง                    กรรมการ


        ติดต่อประสานงานโดย
             1. นางสาวณัฐศิตา    เป็นศิริ (น้อง)                 นักพัฒนาชุมชน
                2. นางสาวมาลัย         การินตา (กิ่ง)                หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
        กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชะอำ   โทร. 032-470477, โทรสาร  032-470477

        สนับสนุนโดย
            1. สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โดยนายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ    นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
             2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
            3. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

       

      
 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.