กองวิชาการและแผนงาน


นางวรรณา  กุฎาคาร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายสุรพล  กายเพชร
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
นายสุรพล กายเพชร
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ
นางสาวสายชล  เกิดสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

นางธัญมาส กมลสัจจะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรัชนี  คำสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกนกวรรณ  หมั่นกิจ
นักสันทนาการ
ปฏิบัติราชการงานงบประมาณ
นางสาวสุชิรา  พูลลาภ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวนิลุบล  แพ่งนคร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวจรีรักษ์  สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธนภรณ์  เจี้ยมดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวสิริมน วารีเพชร
(พนักงานจ้างทั่วไป)


นางสาวพรรณิภา  ดอกจันทร์
ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ชายหาดชะอำ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้