สภาพทั่วไป เทศบาลเมืองชะอำ

ความเป็นมา
     ชะอำเมื่อครั้งอดีต เป็นหมู่บ้านชายทะเลเล็ก ๆ มีชายทะเลที่สงบเงียบธรรมชาติสวยงาม ต่อมามีราษฎรอพยพมาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จากชุมชนเล็ก ๆ ขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า หมู่บ้าน “สหคาม” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าแต่งตั้ง "พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์" เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
     ต่อมาพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นสภาจัดบำรุงชายทะเลทิศตะวันตก หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐสภาพิจารณาเห็นว่าการดำเนินงาน ของสภาฯ แห่งนี้คล้ายเทศบาล จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลชะอำในปี พ.ศ. 2480 และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองชะอำ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีพื้นที่ทั้งหมด 110 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
 

อาณาเขต
     - ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตำบลนายาง และเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
     - ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลเมืองหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     - ทิศตะวันออก ติดต่อ ชายทะเล (อ่าวไทย)
     - ทิศตะวันตก
 
นับจาก
 
นับจากทางรถไฟสายใต้ เป็นแนวตั้งฉากกับทางรถไฟ
เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ขนานกับทางรถไฟสายใต้ตลอดแนว

 
ที่ตั้ง
     33  ถ.นราธิป  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120  หมายเลขโทรศัพท์ 032-472550
 
ประชากร
     ประชากร           41,061 คน   เป็น  ชาย  19,647 คน    หญิง   21,394 คน
     จำนวนครัวเรือน  12,466  ครัวเรือน
 
สภาพภูมิอากาศ
     อบอุ่นสบาย ไม่ร้อนจัด และไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส


 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้