ภารกิจ เทศบาลเมืองชะอำ


วิสัยทัศน์
เมืองชะอำเป็นเมืองน่าอยูู่และน่าเที่ยว   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข

พันธกิจ
1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. จัดระเบียนชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.
 
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.

 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพจริง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.

 
ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง  พร้อมกับส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่า  และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปลอดภัยในชีวติ  และทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

  เป้าหมาย
1. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการทุกเรื่องอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.

 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน คือ ด้านการศึกษา  การสาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3.
 
ประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.

 
ประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นไป  อย่างทั่วถึง  และส่งเสริมประสิทธิภาพแก่การท่องเที่ยวให้ยั่งยืน


                          
                      


 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้