TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองชะอำ จะดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี รายใหม่ และกรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาล ให้มาแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ ในอัตราแบบขั้นบันได้ อายุ 60-69 ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท และ (จะได้รับเงินตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559) 


ผู้สูงอายุต้องมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้

            1.มีอายุ 59 ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2498 – 30 กันยายน 2499)และมีสัญชาติไทย
     2.เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ

     3.ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่นเงินบำนาญ และผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม เป็นต้น
     4.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่นทุกรูปแบบ      
               

หลักฐานที่ต้องเตรียมมา ดังต่อไปนี้

            1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 1 ชุด 
            2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
     3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา 1 ชุด

     ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

ขึ้นทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.3016.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่กองสวัสดิการสังคม อาคารสาธรณสุข ชั้น 2 เทศบาลเมืองชะอำโทร.032-470477

 
 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.