ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองชะอำ จะดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี รายใหม่ และกรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาล ให้มาแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ ในอัตราแบบขั้นบันได้ อายุ 60-69 ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท และ (จะได้รับเงินตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559) 


ผู้สูงอายุต้องมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้

            1.มีอายุ 59 ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2498 – 30 กันยายน 2499)และมีสัญชาติไทย
     2.เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ

     3.ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่นเงินบำนาญ และผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม เป็นต้น
     4.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่นทุกรูปแบบ      
               

หลักฐานที่ต้องเตรียมมา ดังต่อไปนี้

            1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 1 ชุด 
            2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
     3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา 1 ชุด

     ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

ขึ้นทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.3016.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่กองสวัสดิการสังคม อาคารสาธรณสุข ชั้น 2 เทศบาลเมืองชะอำโทร.032-470477

 

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ