งานทะเบียนราษฎร- การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

               ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสัญชาติไทย  อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์   และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่น
               - ภายใน  60 วััน  นับแต่วันที่อายุครบ  15 ปี
               - ภายใน  60 วัน  นับแต่วันที่บัตรประจำตัวชุดเดิมหมดอายุ  สูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญ
               - ภายใน  60 วัน  นับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
               - ภายใน  60 วัน  นับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย  หรือได้กลับคืน

               กรณีขอมีบัตรครั้งแรก
               โดยดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ดังนี้
                      1. พิมพ์ บ. ป.1  พิมพ์ลายนิ้วมือ
                      2. ถ่ายรูป
                      3. พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน
                      4. ออกใบเสร็จ  ค่าธรรมเนียมส่งมอบบัตร
                      เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
                            1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                            2. ใบสูติบัตร
                            3. บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ  บัตรชำรุดในสาระสำคัญหรือเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล)
                            4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  (กรณี  เปลี่ยนชื่อตัวสกุล)
                            5. หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย  (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย)
                            6. หนังสือสำคัญประจำตัวของบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา (กรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว)

                            7. หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย  เช่น ส.ด.8, ส.ด.9 เป็นต้น

              กรณีขอเปลี่ยนบัตรใหม่
                      1. พิมพ์ บ.ป.1   พิมพ์ลายนิ้วมือ
                      2. ถ่ายรูป
                      3. พิมพ์บัตรประชาชน
                      4. ออกใบเสร็จ   ค่าธรรมเนียมส่งมอบบัตรฯ
                      เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
                            1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                            2. ใบสูติบัตร (กรณีอายุ 15 ปี ถ้ามี)
                            3. บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ  บัตรชำรุดในสาระสำคัญหรือเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล)
                            4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว   ชื่อสกุล  (กรณีเปลี่ยนชื่อตัวสกุล)
                            5. หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย)
                            6. หนังสือสำคัญประจำตัวของบุคคลต่างด้าวของบิดา  มารดา (กรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว)
                            7. หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย  เช่น  ส.ด.8, ส.ด.9  เป็นต้น

              กรณีบัตรหมดอายุ
                       1. พิมพ์ บ.ป.1  พิมพ์ลายนิ้วมือ
                       2. ถ่ายรูป
                       3. พิมพ์บัตรประชาชน
                       4. ออกใบเสร็จ  ค่าธรรมเนียมส่งมอบบัตรฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 10:51 น.

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ