การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ

            ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ใหม่ได้  โดยไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 
            เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
                    1. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับเจ้าบ้าน)  ของบ้านที่จะย้ายเข้า
                    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย   หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนา  บัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้
                    3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
                    4. บัตรประจำตัวประชาขนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
                    5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่  (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป  ดำเนินการแจ้งย้ายได้)
                    6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่  บัตรฯ  พร้อมด้วยสำเนาบัตร ฯ  ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้  ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน  ผู้รับมอบหมาย 1 คน  ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นญาติ  คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์

             ขั้นตอน
                    1. ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
                    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  และลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่  โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อในช่องผู้แจ้งย้ายออก  และช่องผู้แจ้งย้ายเข้า  เจ้าลงลายมือชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้า
                    3. พิมพ์ทะเบียนบ้านเพิ่มคนย้ายเข้า  แล้วคืนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรฯ  แก่ผู้แจ้ง
              
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ