การแจ้งย้ายออก

          เมื่อมีผู้ย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก 
         
          เอกสารที่ใช้ติดต่อ

                 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับเจ้าบ้าน)
                 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
                 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายยไม่ใช่เจ้าบ้าน)
                 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน  (กรณีมอบหมาย)
                 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง

         ขั้นตอนการติดต่อ
                 1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้งย้ายออกให้ได้ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)
                 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่  และจำหน่ายรายการบุคคลที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)  โดยประทับคำว่า "ย้าย"  สีน้ำเงิน  ไว้หน้ารายการ ฯ  และระบุว่าย้ายไปที่ใด
                 3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง  พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2  เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป  
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ