งานทะเบียนราษฎร-การแจ้งตาย

การแจ้งตาย

           คนตายในบ้าน  ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตาย  ภายใน 24 ชม.  นับแต่เวลาตาย
           คนตายนอกบ้าน   คนที่กับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ ภายใน 24 ชม. นับแต่ตายหรือพบศพ     กรณีเช่นนี้  จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้  ตามกำหนดเวลา   ท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก  ผู้อำนวยการทะเบียนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันตายหรือเวลาพบศพ  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
     
          เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
          1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)
          2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
          3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

         ขั้นตอนการติดต่อ
          1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบและลงรายการในมรณะบัตร
          2. จำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน  โดยจะประทับคำว่า  "ตาย"  สีแดง  ไว้หน้ารายการคนตาย
          3. มอบมรณะบัตร  ตอนที่ 1  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนคืนผู้แจ้ง
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ