งานทะเบียนราษฎร-การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด
        คนเกิดในบ้าน    -  ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เกิด  ภายใน 15 วัน นับแต่เกิด
        คนเกิดนอกบ้าน  -  ให้บิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เกิดนอกบ้าน เช่น  โรงพยาบาล  ให้ดูว่าโรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่ ณ  ท้องที่ใดก็แจ้งท้องที่นั้น ภายใน 15 วันนับแต่เกิด  กรณีไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด  ให้แจ้งภายหลังได้แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่เกิด

การแจ้งเกิดตามกำหนด
         เอกสารที่ใช้ติดต่อ
              1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
              2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
              3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
        ขั้นตอนการแจ้ง
              1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่เด็กเกิด
              2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน  และลงรายการในสุูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน  แล้วมอบสูติบัตรคืนให้ผู้แจ้ง

การแจ้งเกิดเกินกำหนด
      คือการแจ้งเกิดกรณีเลย 15 วันนับแต่วันที่เกิด
      เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
              1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
              2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง   บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  มารดา  (ถ้ามี)
              3. พยานบุคคลที่ให้การรับรอง  และบัตรประจำตัวประชาชน
              4. รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รู) (กรณีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์)
              5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
      ขั้นตอนการแจ้ง
              1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่เด็กเกิด
              2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดีความผิดและสอบสวนผู้แจ้ง  บิดา มารดาให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งเกิดภายในกำหนด  ในกรณีบิดาหรือมารดาไม่อาจมาให้ถ้อยคำในการสอบสวนได้  ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด  นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้
              3. นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร  และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
        
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ