ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ

  จัดตั้ง 14  มกราคม 2542
  ประธานชุมชน นายประสาน  กาษร
  จำนวนกรรมการ (คน) 87
  จำนวนสมาชิก (คน) 1,611
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 381ประวัติชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ

              ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ เป็นชุมชน ที่อยู่ตอนกลางของเทศบาลเมืองชะอำ มีอาณาเขตทิศเหนือจรดกับชุมชนหัวบ้านชะอำ ต.ชะอำ ทิศใต้จรดกับชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ต.ชะอำทิศตะวันออกชุมชนบ้านหนองแจง ต.ชะอำ  และทิศตะวันตกติดกับตำบลห้วยทรายเหนือ

               บริเวณชุมชนบ่อแขมด้านเหนือและชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ทั้งสองชุมชนนี้ประชาชนทั่วไปจะรู้จัก และเรียกขานว่า ชุมชนบ่อแขม ในอดีตบริเวณที่ตั้งของชุมชนบ่อแขม อยู่บริเวณหมู่บ้านร่มตาลในปัจจุบัน มีครอบครัวชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ดั้งเดิมคือ ครอบครัวอ่อนน้อม ครอบครัวอินทนินท์ ครอบครัวฤทธิ์ธิ ครอบครัวผาดศรี เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ และชายทะเล สามารถประกอบอาชีพทำการเกษตร และอาชีพประมงได้ ในบริเวณกลางหมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ และมีต้นแขมขึ้นอยู่บริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านใช้น้ำจากบ่อน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนในปัจจุบัน คือ ชุมชนบ่อแขม ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณสมัยราชการที่ 5 ต่อมาบริเวณริมชายหาดบริเวณนี้ มีเจ้านายในเมืองหลวงได้เข้ามาจับจองเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านตากอากาศของตระกูล
               แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้นในชุมชนบ่อแขม ทำให้ชาวบ้านล้มตายกันไปจำนวนมาก ชาวบ้านที่เหลืออยู่จึงได้อพยพมาตั้งที่อยู่ใหม่จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านบ่อแขม 1 (คือบริเวณหมู่บ้านหัวนา และหมู่บ้านเกาะกะล่อม ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือในปัจจุบัน) และ หมู่บ้านบ่อแขม 2    (คือบริเวณ หมู่บ้านหน้าโรงเรียน หมู่บ้านเชิงหวาย หมู่บ้านโคกกระเพรา ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ในปัจจุบัน) ทำให้บริเวณที่ตั้งของชุมชนบ่อแขมเดิม ไม่หลงเหลือร่องลอยของการเป็นชุมชน และบ่อน้ำขนาดใหญ่ กับต้นแขม ที่เป็นลักษณะของชุมชนไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันแล้ว
               ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) โปรดเกล้าฯ ยกฐานตำบลชะอำ เป็น เทศบาลตำบลชะอำ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2480 ยกเลิกหมู่บ้าน ตำบล และกระทรวงมหาดไทยให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล ตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530-2534 ขึ้นเพื่อรวมตัวกันในการมีส่วนร่วม  และมีบทบาทในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง   และกอรปกับนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นให้หมู่บ้านและชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 1,000,000 บาท และชุมชนบ่อแขมมีขนาดพื้นที่ใหญ่ จำนวนประชากรจำนวนมากทำให้มีการแบ่งเขตพื้นที่ของชุมชนใหม่ และจัดตั้งเป็น ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ เมื่อในวันที่ 14 มกราคม 2540 มีประธานกรรมการชุมชนคนที่ 1 คือ นายเนิน หอมหวาน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2540 14 สิงหาคม 2548 ปัจจุบันมีประธานกรรมการชุมชนคนที่ 2 คือ นายประสาน  กาษร ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม 2548 จึงถึงปัจจุบัน มีคณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารงาน จำนวน 66 คน
ปัจจุบันชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ
   1.หมู่บ้านเกาะกะล่อม
   2.หมู่บ้านหัวนา
   3.หมู่บ้านหลังถนน
   
4.หมู่บ้านถนนใหม่
   5.หมู่บ้านหนองสะแก
   6.หมู่บ้านคันคลอง
    7.หมู่บ้านต้นงิ้ว

   8.หมู่บ้านร่มตาล

การประกอบอาชีพของชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ ประกอบด้วย
    -การทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การทำนา การทำไร่สัปปะรด การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
   
-การทำอาชีพรับจ้าง ซึ่งเป็นอาชีพที่มีการทำมากที่สุดในปัจจุบัน ตามสถานที่ประกอบการธุรกิจโรงแรมต่างๆ 

อาณาเขต
         ทิศเหนือจรด      ชุมชนหัวบ้านชะอำ และชุมชนบ้านหนอแจง  ตำบลชะอำ
          ทิศใต้จรด         ชุมชนบ่อแขมด้านใต้  ตำบลชะอำ
          ทิศตะวันออกจรด ทะเลอ่าวไทย
          ทิศตะวันตกจรด   ตำบลเขาใหญ่

แผนที่


Attachments:
Download this file (bo_kamhea.jpg)bo_kamhea.jpg[ ]192 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020 เวลา 11:31 น.

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ