ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
   สินค้าที่จำหน่าย
             1. โมบายหอย
             2. โคมไฟหอย
             3. ม่านหน้าต่างเปลือกหอย
             4. ผ้าเช็ดเอนกประสงค์
             5. สมุนไพรยาดม

  ประธานกลุ่ม
             นางวารุณี   สงวนวรพงษ์          โทรศัพท์    088-9075859

 
 
ประวัติกลุ่มอาชีพ
             กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่   ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556  จากการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลเมืองชะอำ  และมีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นที่่เคารพสักการะของชาวชะอำ  กลุ่มจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าพ่อเขาใหญ่และเป็นชื่อของชุมชนจึงนำมาตั้งเป็นชื่อกลุ่มโดยการนำของ  นางวารุณี  สงวนวรพงษ์   ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริม   ลดการว่างงานในชุมชน  โดยสินค้าที่ผลิต  อาทิเช่น  กระเป๋าสาน  โมบายหอย  ผ้าเช็ดเท้า  ขนมดอกจอก  เป็นต้น

   คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
         1. นางวารุณี   สงวนวรพงษ์              ประธานกลุ่ม
         2. นางเบญญพร    เนียมเงิน             รองประธาน
         3. นางลัดดาวรรณ    สวนคำนา         เหรัญญิก
         4. นางวิภาดา       คงกระพันธ์           เลขานุการ
         5. นางจารณี        เป็นศิริ                  กรรมการ
         6. นางสาวเพียร    หงษ์ทอง              กรรมการ
         7. นางสาวณภัค    ตรัฐรัตน์               กรรมการ         
         8. นายปัญญา       คงกระพันธ์           สมาชิก
         9. นายสายิน         แสงทอง              สมาชิก
        10.นางปิยวรรณ     ตรีนาค                 สมาชิก
        11.นางสาวเจียน     ถาวรทรัพย์           สมาชิก
        12.นางเพ็ญประภา   ฉายฝาก             สมาชิก
        13.นางอวพร           เนียมเงิน             สมาชิก
        14.นางสาวจิฬาภรณ์   บุญโสภา         สมาชิก

  ติดต่อประสานงานโดย
          1. นางสาวมาลัย    การินตา  (กิ่ง)    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  โทร.  086-8844204
          2. นางสาวณัฐศิตา  เป็นศิริ  (น้อง)  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โทร.  089-1826919
 
สนับสนุนโดย

          1.  นายนุกูล      พรสมบูรณ์ศิริ                นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
          2.  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ 
                - โทรศัพท์       032-471665 , โทรสาร     032-471665

        3. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ

 

 

 


 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ