TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
  

  ผลิตภัณฑ์

   1. โมบายหอย
   2. โคมไฟหอย
   3. ม่านหน้าต่างเปลือกหอย
   4. กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก
   5. ตระกร้าสานไหมญี่ปุ่น

 
ผลิตโดย
   นางวารุณี  สงวนวรพงษ์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย
   ที่ตั้งกลุ่ม 600/2 ถนนเพชรเกษม (ชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

 
 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
   1. นางวารุณี  สงวนวรพงษ์      เบอร์โทรติดต่อ     088-9075859

    2. นางเจียน  ถาวรทรัพย์                                       081-0157228

    3. นางวิภาดา คงกระพันธ์                                      094-6933884

 

 

 สถานที่จัดจำหน่าย
     1. ปั้มน้ำมัน ปตท. ปั้มเท่ง (ขาเข้ากรุงเทพฯ)
     2. ออกร้านจำหน่ายในเทศกาลงานต่างๆ
     3. สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำจำหน่ายให้คณะศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ

 

 ประวัติผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย
     กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่   ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556  จากการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลเมืองชะอำ  และมีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นที่เคารพสักการะของชาวชะอำ  กลุ่มจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าพ่อเขาใหญ่และเป็นชื่อของชุมชนจึงนำมาตั้งเป็นชื่อกลุ่มโดยการนำของ  นางวารุณี สงวนวรพงษ์   ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริม   ลดการว่างงานในชุมชน  โดยสินค้าที่ผลิต  อาทิเช่น  กระเป๋าสาน  โมบายหอย  ผ้าเช็ดเท้า  ขนมดอกจอก  เป็นต้น ปัจจุบันได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย” รหัสทะเบียน 2-76-04-01/1-0029

 

 

 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
     1. นางวารุณี      สงวนวรพงษ์       ประธานกลุ่ม
     2. นางเบญญพร   เนียมเงิน          รองประธาน
     3. นางลัดดาวัลย์   สวนคำนา        เหรัญญิก
     4. นางวิภาดา     คงกระพันธ์         เลขานุการ
     5. นางจารณี      เป็นศิริ                 กรรมการ
     6. นางสาวเพียร    หงษ์ทอง         กรรมการ
     7. นางสาวณภัค    ตรัฐรัตน์          กรรมการ         
     8. นายปัญญา     คงกระพันธ์        สมาชิก
     9. นายสายิน      แสงทอง             สมาชิก
    10.นางปิยวรรณ     ตรีนาค             สมาชิก
    11.นางสาวเจียน     ถาวรทรัพย์      สมาชิก
    12.นางเพ็ญประภา   ฉายฝาก         สมาชิก
    13.นางอวพร       เนียมเงิน             สมาชิก
    14.นางสาวจิฬาภรณ์  บุญโสภา      สมาชิก

 

 ติดต่อประสานงานโดย
    1.นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919          

    2.นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 086-8844204

       กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477

 
สนับสนุนโดย
   - เทศบาลเมืองชะอำ โดยนายนุกูล พรมสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
     ดูแลรับผิดชอบโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ
     โทรศัพท์
032-470477 โทรสาร 032-470477

   - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ 

   - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี