TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองชะอำ

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลเมืองชะอำ

 

               อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562       และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่                  

       (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                  

       (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ                 

       (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  

       (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  

       (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน   รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก       

       (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  

       (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                

       (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

       

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 53  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทํา ได้แก่    

        (1) กิจกรรมที่ระบุไว้ในมาตราที่ 50                  

        (2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  

        (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  

        (4) ให้มีและบำรุงสถานีที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้               

        (5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  

        (6) ให้มีและบำรุงส้มสาธารณะ       

        (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น                  

        (8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น                  

        (9) จัดระเบียบการจารจร หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว

 

3. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 54  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทํา ได้แก่

        (1)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                 

        (2)  ให้มีสุสานและณาปนสถาน             

        (3)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร         

        (4)  ให้มีและบำรุงการสงเคาะห์มารดาและเด็ก             

        (5)  ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล           

        (6)  ให้มีการสาธารณูปการ    

        (7)  จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณะสุข                 

        (8)  จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวะศีกษา

        (9)  ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา                

       (10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ               

       (11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

       (12) เทศพาณิชย์

 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.