TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

นโยบายผู้บริหาร เทศบาลเมืองชะอำ

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรี 10 ด้าน

 1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       - ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก  สายรอง  และถนนซอยในชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ  และพัฒนาตัดถนนเส้นใหม่เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการสัญจรไปมาของประชาชน

       - จะขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง

       - จะก่อสร้างปรับปรุงลำรางสาธารณะสำหรับส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม       

2.นโยบายด้านการอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน
       -
จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตามและช่วยเหลือประชาชน  และจะพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร

3. นโยบายด้านการศึกษา

      - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
      - ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ  ให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น
      - จัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน

4. นโยบายด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

      - ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลประเพณีตลอดทั้งปี อาทิ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  งานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

      - ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่  และสืบสานให้อยู่ตลอดไป
      - ส่งเสริมการร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและการละเล่นพื้นบ้าน โดยการเชิดชูเกียรติและจัดให้มีการแสดงถ่ายทอดในโอกาสต่าง ๆ

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
      - พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากขยะ  และถนนในเขตเทศบาลไม่มีขยะตกค้าง

      - ส่งเสริมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน
      - ควบคุมมลพิษทางอากาศ  ฝุ่นละออง  และเสียง
      - ดูแลรักษาระบบนิเวศน์ชายหาด  สถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงความสวยงาม
      - ดูแลและปรับปรุงลำคลองภายในเขตเทศบาล  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

6.นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     
- พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีความทันสมัยและครบวงจรส่งเสริมสุขภาพขอประชาชนทุกวัย
       - ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  โรคระบาดไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

       - ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอื่น ๆ        - ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  เช่น สนามกีฬา          - ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อสม. ภายในเขตเทศบาล
       - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ

 7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

       - พัฒนาตลาดและส่งเสริมให้เกิดแหล่งค้าขายใหม่ ๆ พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำ มีรายได้ ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชน และจัดหาตลาดสำหรับการจำหน่ายสินค้า
       - ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่เพื่อให้มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

8. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน
      -  ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยชุมชน  เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการรวมกลุ่มในการพัฒนาชุมชน
      -  ส่งเสริมให้มีการประชุมของชุมชน  เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใจ  ร่วมแก้ปัญหาให้กับชุมชนของตนเอง  อบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนอยู่เสมอ
       -  ส่งเสริมการบริหารงานของชุมชน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างสูงสุด
       -  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

 9. นโยบายด้านรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        - ส่งเสริมการดำเนินการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด

       - ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและครบถ้วนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
        -  การขยายระบบกล้องวงจรปิดติดตามจุดที่สำคัญให้ครอบคลุมและทั่วถึงภายในเขตเทศบาล
        - การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความพร้อมและเพียงพอกับงานที่ต้องบริการประชาชน  ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอ ในการตรวจตรา  สอดส่องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

10. นโยบายด้านการท่องเที่ยว
        -  พัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ  รวมทั้งดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้ยังคงอยู่และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  อาทิเช่น สวนสาธารณะ
        - จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของชะอำอย่างต่อเนื่อง
        - ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล  ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.