การจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
           1. สัญชาติไทย
           2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้น  (ในกรณีทีทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497  ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2497
           3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ
           4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเทศบาล  อบต.  ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.  จัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน      1    ชุด
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน      1    ชุด
           3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์)    จำนวน      1    ชุด

ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
            สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้  และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น  ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ  ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1ชุด

ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ ?
           ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน  ของทุกปี  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไร ?
           ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได  ดังนี้
           อายุ  60 - 69 ปี   จะได้รับ   600  บาท
           อายุ  70 - 79 ปี   จะไดัรับ   700  บาท
           อายุ  80 - 89 ปี   จะได้รับ   800  บาท
           อายุ  90 ปีขึ้นไป  จะได้รับ  1,000  บาท

           หมายเหตุ   ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล  หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น  คือเดือนกันยายน  หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล  หรือ อบต.  แห่งใหม่  ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่  ภายใน 1 - 30 พฤศจิกายนของทุกปี  และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

          เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้  ให้พิมพ์ลายมือแทน

การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
          การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ  หมายถึง  การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ  2,000 บาท   การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น

ผู้สุงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          1. มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
          2. มีสัญชาติไทย
          3. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ

การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี

          ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ  โดยต้องยื่นคำขอที่เทศบาลเมืองชะอำ  หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี)  ในวันทำการ

ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการยื่นคำขอ ?
           1. ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง  พร้อมสำเนา  2  ชุด
           2. บัตรประจำตัวประชาชน  ผูุุุ้ยื่นคำขอ  พร้อมสำเนา  2 ชุด

           สำคัญมาก
           ผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน   นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร

ชมรมผู้สูงอายุ  เทศบาลเมืองชะอำ
           เทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มของผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชะอำ  อันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย  และจิตใจเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ   จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  รายละเอียดการสมัครดังนี้
           คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ
           1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
           2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนเทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการรับสมัคร
           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1 ฉบับ
           3. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป
สิทธิประโยชน์ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชะอำ
           1. การได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อกับทางเทศบาลเมืองชะอำแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
           2. การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
           3. การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชะอำ
           4. การได้รับการยกเว้นค่าเข้าเชมสถานที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546
           5. การได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  2,000 บาท

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 11:33 น.

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ