TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน”


สินค้าที่จำหน่าย

     1. ปูม้า
     2. ปลา
     3. กุ้ง
     4. ปลาหมึก
     5. อาหารทะเลแห้ง
     6. ลอบปูม้า
     7. อุปกรณ์ประมง
     8. บริการซ่อมเรือเล็กประมงพื้นบ้าน

ประธานกลุ่ม
        นายปัญญา  พุ่มเจริญ โทรศัพท์ 086-0844871

ประวัติความเป็นมาของธนาคารปูม้า

        ปัจจุบันสถานการณ์ปูม้าในธรรมชาติ บริเวณทะเลชะอำเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง เป็นผลมาจากการจับปูม้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณปูม้าที่ถูกจับได้มีจำนวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มประมง(เรือปู) ชุมชนบ้านคลองเทียน ชุมชนบ้านปากคลอง ชุมชนสะพานหิน และชุมชนบ้านหนองแจงที่ลดลงตามไปด้วย จึงทำให้สมาชิกกลุ่มประมง(เรือปู) นำโดย นายปัญญา พุ่มเจริญ ประธานกรรมการธนาคารปูม้าหมู่บ้านสะพานหิน ได้หารือกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะมีแนวทางใดบ้างที่จะดำเนินการเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเลชะอำได้ ถ้าหากสมาชิกไม่เห็นความสำคัญแล้ว อาชีพประมงเรือปู ก็จะหมดไปจากชะอำ 
                  จากปัญหาดังกล่าว ทำให้สมาชิกกลุ่มรวมตัวกันจัดตั้งธนาคารปูม้าขึ้น ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2548 ณ บริเวณหมู่บ้านสะพานหิน ของชุมชนบ้านคลองเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมของธนาคารปูม้า  โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี กรมประมง  ในการดำเนินการจัดทำทุ่นลอยกลางทะเลในการเพาะอนุบาลลูกปูม้า เพื่อนำไปปล่อยในทะเลต่อไป ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลทำให้ปริมาณลูกปูม้าเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2553วัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินดังกล่าวชำรุดไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ สมาชิกกลุ่มประมง(เรือปู) จึงร้องขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชะอำ  จำนวน 310,0000 บาท เพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้างสถานที่อนุบาลปูม้า 1 แห่ง จัดอบรมให้ความรู้ให้กับสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารปูม้า  และการขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเล จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของเทศบาลเมืองชะอำในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เปิดโอกาสให้ชาวประมงที่มีความตั้งใจในการ่วมมือกันอนุบาลปูม้า  ซึ่งธนาคารปูม้าแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเปิดธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 และได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนปีละ 20,000 บาทจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน

 

ธนาคารปูม้า มีการบริหารจัดการโดย รูปแบบคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 12 คน มีสมาชิก จำนวน 90 ลำ ประกอบด้วย

1.     สมาชิกเรืออวนปู  จำนวน 20 ลำ

2.     สมาชิกเรืออวนปลา จำนวน 10 ลำ

3.     สมาชิกเรืออวนกุ้ง จำนวน 10 ลำ

4.     สมาชิกเรือลอบปู จำนวน 50 ลำ

จำนวนปูม้าไข่ดำของชาวประมงที่ร่วมกิจกรรมของธนาคาร มีอัตราเฉลี่ยวันละ 20 ตัว 

ปล่อยลูกปูม้าเฉลี่ยมากกว่าวันละ 2-3 แสนตัว ซึ่งแม่ปูไข่ดำที่มีความสมบูรณ์จะสามารถฟักลูกปูม้าได้ถึง 2-3 แสน ตัว

         ปัจจุบันธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียนได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน” ที่ตั้ง 52/9 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 รหัสทะเบียน 2-76-04-01/1-0023 

วัตถุประสงค์ของธนาคารปูม้า 

1.   เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มประมง (เรือปู) ในการอนุรักษ์ปูม้า และพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลได้ 

2.  เพื่อเพิ่มปริมาณลูกปูม้าในทะเลชะอำได้ 

3.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการประมงในการทำประมงโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่มประมงได้

5. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มสมาชิกและชุมชนได้

 

เป้าหมาย

     (1) ปรับปรุงสถานที่อนุบาลปูม้า 1 แห่ง

     (2) จัดอบรมให้ความรู้ให้กับสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารปูม้าและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเล จำนวน 1 ครั้ง
     (3)  จัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อแม่ปู จำนวน 1 กองทุน
           (4)  สมาชิกกลุ่มประมง(เรือปู) มีรายได้เพิ่มขึ้น
           (5)  มีปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้น 10 % ต่อปี
           (6) ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ธนาคารปูม้า 10 คณะ/ปี
           (7) ปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ มากกว่าอาทิตย์ละ 1,000,000 ล้านตัว

สถานที่ดำเนินการ

      ณ คลองชลประมาณซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

      (1) สมาชิกกลุ่มประมงของชุมชนมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ปูม้าและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ในทะเลอ่าวไทย (ชะอำ) ให้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น

      (2) สมาชิกสามารถเพิ่มปริมาณลูกปูม้าในทะเลได้

      (3) ผู้ประกอบการประมงมีความรู้ความเข้าใจในการทำประมงโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      (4) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

      (5) สามารถเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือนให้กับสมาชิกกลุ่มประมงเรือปูม้าในชุมชนได้

ติดต่อประสานงาน
      นายประเวศ  ปิ่นเนียม(หนู) หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร 081-9414827
      นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 086-8844204

             นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919

สนับสนุนโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทร 032-470477 โทรสาร 032-470477

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน

      1. เทศบาลเมืองชะอำ นำโดยนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
      2. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา
      3. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
      4. สำนักงานประมงอำเภอชะอำ
      5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
      6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำเพชรบุรี
      7. บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (สาขาชะอำ)

      8.ธนาคารออมสิน

 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.