TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ธนาคารปูม้าบางไทรย้อย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ธนาคารปูม้าบางไทรย้อย”


สินค้าที่จำหน่าย
           1. ปูม้า
           2. ปลา
           3. กุ้ง
           4. ปลาหมึก
           5. อาหารทะเลแห้ง

 ประธานกลุ่ม
           นายสานิธ  สีคำ  โทรศัพท์ 086-7633807

 

 1. ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งธนาคารปูม้า(ไข่ดำ) ชุมชนบางไทรย้อย ชุมชนเนินสุรา ชุมชนบ่อพุทรา

                 ด้วยชุมชนบางไทรย้อย ชุมชนเนินสุรา ชุมชนบ่อพุทรา เป็นชุมชนที่มีประชาชนประกอบอาชีพประมงเรือปูจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับสมาชิกตลอดปี แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ปูม้าในธรรมชาติ บริเวณทะเลชะอำเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มประมง(เรือปู) ชุมชนบางไทรย้อย ชุมชนเนินสุรา และชุมชนบ่อพุทราที่ลดลงตามไปด้วย จึงทำให้สมาชิกกลุ่มประมง(เรือปู) นำโดย นายสานิธ สีคำ ประธานกรรมการธนาคารปูม้า ได้หารือกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะมีแนวทางใดบ้างที่จะดำเนินการเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเลชะอำได้ ถ้าหากสมาชิกไม่เห็นความสำคัญแล้ว อาชีพประมงเรือปู ก็จะหมดไปจากชะอำ และจะทำให้อาชีพออกเรือปูม้าก็จะหมดไปด้วย
               จากปัญหาดังกล่าว ทำให้สมาชิกกลุ่มรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มประมงเรือปู ประกอบด้วย 3 ชุมชน คือ ชุมชนบางไทรย้อย ชุมชนเนินสุรา และชุมชนบ่อพุทรา เพื่อจะหาวิธีในการเพาะพันธุ์ลูกปูม้าเพื่อนำไปปล่อยในทะเลชะอำ ประกอบเดิมชุมชนเนินสุราได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วตามโครงการอยู่ดีมีสุข และได้ดำเนินการอนุบาลปูม้าในทะเลในลักษณะเป็นทุ้นลอยบริเวณคันหินกลางทะเล แต่เนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินการดังกล่าวมีทรายพัดมาทับถมจำนวนมากทำให้พื้นที่ตื่นเขิน การอนุบาลปูม้าของชุมชนเนินสุราไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวไม่ต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากทิศทางของกระแสน้ำ ทำให้สมาชิกของชุมชนรวมตัวกับกับชุมชนใกล้เคียงจัดตั้งกลุ่มใหม่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารปูม้า และสร้างแหล่งอนุบาลปูม้าใหม่ แต่การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจำเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการดำเนินการ และกลุ่มก็ไม่มีงบประมาณจำนวนมากมาดำเนินการจึงร้องขอให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอของบประมาณจากเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อจะนำงบประมาณดังกล่าวมาดำเนินกิจกรรมของธนาคารปูม้าของกลุ่มต่อไป เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลเพิ่ม ปริมาณลูกปูม้าให้กับทะเลชะอำ และสร้างอาชีพให้กับกลุ่มประมง(เรือปู) เพิ่มมากขึ้นได้ โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองชะอำในปี 2553  จำนวน 310,000 บาท ปี 2555 ได้รับงบประมาณจำนวน 20,000 บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่จำนวน 50,000 บาท
              ปัจจุบันธนาคารปูม้าบางไทรย้อยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ธนาคารปูม้าบางไทรย้อย” ที่ตั้ง 919/4 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 รหัสทะเบียน 2-76-04-01/1-0024

2. วัตถุประสงค์การจัดตั้งธนาคารปูม้า(ไข่ดำ)
             2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มประมง (เรือปู) ในการอนุรักษ์ปูม้าและพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลได้
      
         2.2 เพื่อเพิ่มปริมาณลูกปูม้าในทะเลชะอำได้
             2.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการประมงในการทำประมงโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
          2.4  เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่มประมงได้
             2.5 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้

              
              รายชื่อคณะกรรมการธนาคารปูม้าบางไทรย้อย
                    1. นายสานิธ                  สีคำ                        ประธานคณะกรรมการ
                    2. นายพยูร                   มิตรดี                       รองประธาน
                    3. นายนรินทร์               เผ่าลือ                     เลขานุการ
                    4. นายเพลิน                 ศรีชมนิ่ม                  เหรัญญิก
                    5. นายสุรินทร์               เปลี่ยนทับ                กรรมการ
                    6. นายสุชิน                   เสือสง่า                    กรรมการ
                    7. นายประยูร                จันทร์เจ้า                  กรรมการ
                    8. นายยวง                    รอดเนียม                  กรรมการ
                    9. นายประสิน                มิตรดี                       กรรมการ
                   10. นายศิริ                    สระแก้ว                     กรรมการ
                   11. นายสมชาย              สร้อยสม                   กรรมการ
                   12. นายเฉลิม                เปลี่ยนทับ                 กรรมการ
                   13. นายโกมินทร์            อ่อนนุ่ม                    กรรมการ
                   14. นายประกิต              วัฒนา                       กรรมการ

การดำเนินงาน 
                  สมาชิกกลุ่มประมงนำปูม้าไข่ดำ หรือ “แม่ปูไข่นอกกระดอง” โดยไม่ต้องซื้อปูม้า โดยสมาชิกกลุ่มจะนำปูม้ามาให้คณะกรรมการทุกวันเพื่อลงบันทึกการมอบปูม้าหลังจากการออกเรือลอบปูม้าเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อจะนำแม่ปูไข่ดำใส่ไว้ในถังเขี่ยไข่ 1 ถัง/ 1 ตัว โดยภายในถังเขี่ยไข่จะให้ออกซิเจนเพื่ออนุบาลไข่ให้ฟักเป็นตัวต่อไปเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลชะอำต่อไป เมื่อแม่ปูไข่ดำเขี่ยไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะนำแม่ปูของสมาชิกคืนให้กับสมาชิกเพื่อจัดจำหน่ายเป็นรายได้ให้ครอบครัวต่อไป

ติดต่อประสานงาน
            นายประเวศ  ปิ่นเนียม(หนู) หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร 081-9414827
            นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 086-8844204

          นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919

สนับสนุนโดย   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทร 032-470477 โทรสาร 032-470477 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.