สินค้าที่ระลึกจากเปลือกหอยชุมชนบ้านหนองแจง        ผลิตโดย
           กลุ่มแม่บ้านหนองแจง ชุมชนบ้านหนองแจง
        ที่ตั้งกลุ่ม
           315/1 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
           หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
           1. นางประยูร พุ่มจันทร์ เบอร์โทรติดต่อ 081-0098695
           2. นางอุษา ยาคำ (ร้านพิ้ง-พาย) เบอร์โทรติดต่อ 086-0907743,084-7106255
        ประวัติกลุ่มแม่บ้านหนองแจง ชุมชนบ้านหนองแจง
           จากนโยบาย ของผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่เน้นส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และแปรรูปสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และงบอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อกลุ่มสตรี พ.ศ.2549 จำนวน 100,000 บาทให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองชะอำได้ จัดตั้ง “กลุ่มแม่บ้านหนองแจง” (ชุมชนบ้านหนองแจง) เพื่อผลิตภัณฑ์ “กะปิ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน โดยมีนางประยูร พุ่มจันทร์ เป็นประธาน สมาชิกของกลุ่มมีการรวมตัวกันเพื่อจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ “กะปิ” ให้กับนักท่องเที่ยวชายหาดชะอำทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันได้จัดตั้งร้านค้าชุมชนไว้บริเวณถนนร่วมจิตต์หน้าทะเล(ซอยสันติสุข)
           เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม ผ่านโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาล ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ (ตราผลิตภัณฑ์) ตลอดจนงานด้านวิชาการต่างๆ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับกลุ่มฯในปัจจุบันกลุ่มแม่ บ้านหนองแจงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านหนองแจง ณ วันที่ 15 มกราคม 2549 และกำหนดระเบียบกลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มฯ เป็นได้ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ร่วมเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวมมากที่สุด
           นอกจาก ผลิตภัณฑ์กะปิของสมาชิกกลุ่มแล้ว ในชุมชนบ้านหนองแจงยังมีกลุ่มแม่บ้านอีกหลายๆ กลุ่ม คือ กลุ่มของที่ระลึกจากเปลือกหอย กลุ่มผ้าบ้าติก กลุ่มจัดทำพวงหรีด กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน มีการบริหารจัดการกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กลุ่มได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอชะอำ บริเวณชายหาดชะอำ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเป็นอย่างมาก
        ติดต่อประสานงานโดย
           นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919
        สนับสนุนโดย
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477


 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ