สินค้าที่ระลึกจากเปลือกหอยชุมชนสะพานหิน        สินค้า
ของที่ระลึกจากเปลือกหอยกลุ่มแม่บ้านสะพานหิน ชุมชนสะพานหิน
        ประธานกลุ่ม
           นางภาษิตา ธนธรรมรภรณ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านสะพานหิน ชุมชนสะพานหิน
        รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
           1. นางภาษิตา ธนธรรมภรณ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านสะพานหิน
           2. นางสาวผันนภา หอมเหมือน รองประธานกลุ่ม
           3. นางดวงเดือน เลี่ยมไคต่วน เลขานุการกลุ่ม
           4. นางสาวสมใจ เอี่ยมละเอียด เหรัญญิกกลุ่ม
           5. นางนกแก้ว อาจหาญ ประชาสัมพันธ์
           6. นางวันเพ็ญ แกน มิ่ง กรรมการ
           7. นางมน ชู ยิ่ง กรรมการ
           8. นางประนอม เรือง สิทธิ์ สมาชิก
           9. นางประภัสสร ประทุมทิพย์ สมาชิก
         10. นางยุพยงค์ ปาน พันธ์ สมาชิก
         11. นางวิไล ปาน พันธ์ สมาชิก
         12. นางศิราณี ปาน พันธ์ สมาชิก
         13. นางสุรัชณี เผือก ทอง สมาชิก
         14. นางดรุณี เผือก ทอง สมาชิก
         15. นางณทิพา พิมสุวรรณ สมาชิก
         16. นางวิไล ตุ้ม เงิน สมาชิก
         17. นางวันเพ็ญ แกนมิ ง สมาชิก
               เบอร์โทรติดต่อ 089-8362575
               ที่ตั้งกลุ่ม 218/2 ถ.หิน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
        ประวัติกลุ่มแม่บ้านสะพานหิน ชุมชนสะพานหิน
           จากนโยบาย ของผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่เน้นส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และแปรรูปสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และงบอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อกลุ่มสตรี พ.ศ.2549 จำนวน 100,000 บาทให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองชะอำได้ จัดตั้ง “กลุ่มแม่บ้านสะพานหิน” (ชุมชนสะพานหิน) เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน “การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเปลือกหอย” เพื่อเป็นการนำวัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกจากเปลือก หอย เพื่อเพิ่มมูลค่าของเปลือกหอยที่หาได้ในบริเวณชายหาดชะอำ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 มีสมาชิกทั้งหมด 16 คนโดยมีนางภาษิตา ธนธรรมภรณ์ เป็นประธาน สมาชิกของกลุ่มมีการรวมตัวกันเพื่อผลิตและจำหน่าย “สินค้าของที่ระลึกจากเปลือกหอย” ให้กับนักท่องเที่ยวชายหาดชะอำ
           เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม ผ่านโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาล ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาความรู้ด้านการผลิต และการจัดจำหน่าย ตลอดจนงานด้านวิชาการต่างๆ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับกลุ่มในปัจจุบันกลุ่มแม่ บ้านสะพานหินได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านสะพานหิน ณ วันที่ 20 มกราคม 2549 และกำหนดระเบียบกลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มฯ เป็นได้ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ร่วมเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวมมากที่สุด
        ติดต่อประสานงาน
           1. นางสาวมาลัย การินตา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร เบอร์โทรศัพท์ 032-470477, 086-8844204
           2. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เบอร์โทรศัพท์ 032-470477, 089-1826919
        สนับสนุนโดย
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทร 032-470477 โทรสาร 032-470477

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ