ชุมชนบ่อแขมด้านใต้

  จัดตั้ง 25 กันยายน 2540
  ประธานชุมชน นายชัยรัตน์  ทับทอง
  จำนวนกรรมการ (คน) 82
  จำนวนสมาชิก (คน) 1,887
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 455


                                                     ประวัติชุมชน

                    ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ เป็นชุมชน ที่อยู่ตอนกลางของเทศบาลเมืองชะอำ มีอาณาเขตทิศเหนือจรดกับชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ ต.ชะอำ ทิศใต้จรดกับชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ ต.ชะอำ     ทิศตะวันออกจรดทะเล และทิศตะวันตกติดกับตำบลห้วยทรายเหนือ

                  บริเวณชุมชนบ่อแขมด้านเหนือและชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ทั้งสองชุมชนนี้ประชาชนทั่วไปจะรู้จัก และเรียกขานว่า ชุมชนบ่อแขม ในอดีตบริเวณที่ตั้งของชุมชนบ่อแขม อยู่บริเวณหมู่บ้านร่มตาลในปัจจุบัน มีครอบครัวชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ดั้งเดิมคือ ครอบครัวอ่อนน้อม ครอบครัวอินทนินท์ ครอบครัวฤทธิ์ธิ ครอบครัวผาดศรี เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ และชายทะเล สามารถประกอบอาชีพทำการเกษตร และอาชีพประมงได้ ในบริเวณกลางหมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ และมีต้นแขมขึ้นอยู่บริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านใช้น้ำจากบ่อน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนในปัจจุบัน คือ ชุมชนบ่อแขม ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณสมัยราชการที่ 5 ต่อมาบริเวณริมชายหาดบริเวณนี้ มีเจ้านายในเมืองหลวงได้เข้ามาจับจองเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านตากอากาศของตระกูล เช่น ตระกูลของเจ้าจอมมารดาอ่อน (ที่ตั้งของโรงแรมสปริงฟิลด์ในปัจจุบัน) และบางครอบครัวของชาวบ่อแขม จะทำหน้าที่เฝ้าที่ดินและบ้านพักให้กับเจ้านายในเมืองหลวง เช่น ครอบครัวอ่อนน้อม จะดูแลเฝ้าตำหนักสมเด็จพระองค์เจ้าหลวงเฉลิมเขต

                แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้นในชุมชนบ่อแขม ทำให้ชาวบ้านล้มตายกันไปจำนวนมาก ชาวบ้านที่เหลืออยู่จึงได้อพยพมาตั้งที่อยู่ใหม่จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านบ่อแขม 1 (คือบริเวณหมู่บ้านหัวนา และหมู่บ้านเกาะกะล่อม ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือในปัจจุบัน) และ หมู่บ้านบ่อแขม 2 (คือบริเวณ หมู่บ้านหน้าโรงเรียน หมู่บ้านเชิงหวาย หมู่บ้านโคกกระเพรา ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ในปัจจุบัน) ทำให้บริเวณที่ตั้งของชุมชนบ่อแขมเดิม ไม่หลงเหลือร่องลอยของการเป็นชุมชน และบ่อน้ำขนาดใหญ่ กับต้นแขม ที่เป็นลักษณะของชุมชนไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันแล้ว
                    
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) โปรดเกล้าฯ ยกฐานตำบลชะอำ เป็น เทศบาลตำบลชะอำ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2480 ยกเลิกหมู่บ้าน ตำบล และกระทรวงมหาดไทยให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล ตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530-2534 ขึ้นเพื่อรวมตัวกันในการมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง และกอปกับนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นให้หมู่บ้านและชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 1,000,000 บาท และชุมชนบ่อแขมมีขนาดพื้นที่ใหญ่ จำนวนประชากรจำนวนมากทำให้มีการแบ่งเขตพื้นที่ของชุมชนใหม่ และจัดตั้งเป็น ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ เมื่อในวันที่ 24 กันยายน 2540 มีประธานกรรมการชุมชนคนที่ 1 คือ นายน้อย เกิดสว่าง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2540 26 สิงหาคม 2549 ปัจจุบันมีประธานกรรมการชุมชนคนที่ 2 คือ นางรัมภา  เกิดสว่าง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม 2549 จึงถึงปัจจุบัน มีคณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารงาน จำนวน 25 คน

ปัจจุบันชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ
          1. หมู่บ้านบ่อตะลุง(เป็นหมู่บ้านชาวประมง มีคลองบ่อตะลุงให้เป็นที่จอดเรือของชาวประมง)
          2.หมู่บ้านนกนอน (เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับถนนเพชรเกษม เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณกลางชุมชน)
          3.หมู่บ้านหน้าโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม)
          4.หมู่บ้านหลังโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม)
          5.หมู่บ้านเชิงหวาย (เป็นหมู่บ้านที่ติดกับทางรถไฟฝั่งตะวันตก)
          6.หมู่บ้านโคกกระเพรา
            
7.หมู่บ้านหลังถนน(หมู่บ้านสุบิน)
          8.หมู่บ้านชายคลอง(เป็นหมู่บ้านเลียบชายคลองชลประทาน)
          9. หมู่บ้านบ่อโปะ(เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของชุมชน)

การประกอบอาชีพเดิมของชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ประกอบด้วย
         - การทำอาชีพประมง เป็นการประมงเรือเล็ก มีครอบครัวที่ดำเนินการประมาณ 30 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน บริเวณหมู่บ้านบ่อตะลุง
         - การทำอาชีพตัดไม้โป๊ะขายให้กับชาวประมงแถบอำเภอบ้านแหลม และบางตะบูน เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงหอยแครน และหอยแมงพู่ เป็นต้น ซึ่งจะเดินทางไปตัดไม้บริเวณเขากระปุก และเขาหนอกวัว บริเวณทางทิศตะวันตกของอำเภอชะอำ (ปัจจุบันอยู่บริเวณตำบลห้วยทรายเหนือ) ในปัจจุบันอาชีพนี้มิได้ทำแล้ว เนื่องจากกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้ และประชาชนไปประกอบอาชีพอื่น
         - การทำอาชีพตัดไม้ทำฟืนและเผาถ่าน โดยจะใช้วิธีการเผาถ่านอยู่ 2 วิธี คือ วิธีการเผาถ่านแบบเตาก่อ  และ วิธีการเผ่าถ่านแบบเตาโบก ซึ่งในวิธีการเผาถ่านแบบเตาก่อนั้นเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากได้ปริมาณถ่านจำนวนมากถึง 3-60 กระสอบ ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา ในส่วนของเตาโบกนั้นจะได้ปริมาณถ่านเพียง 3-4 กระสอบเท่านั้น ปัจจุบันนี้อาชีพนี้ประชาชนชุมชนบ่อแขมด้านใต้มิได้ทำแล้ว แต่ยังมีการประกอบอาชีพนี้ในชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ
         - การทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การทำนา การทำไร่สัปปะรด การเลี้ยงสัตว์ เป็น
         - การทำอาชีพรับจ้าง ซึ่งเป็นอาชีพที่มีการทำมากที่สุดในปัจจุบัน ตามสถานที่ประกอบการธุรกิจโรงแรมต่างๆ

แผนที่