ปิดน้ำประปาเพื่อล้างถังตกตะกอน
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

  ชุมชนหนองตาพด  ชุมชนคลองเทียน  ชุมชนสะพานหิน  ชุมชนปากคลอง ชุมชนสหคาม ชุมชนหนองแจง ชุมชนทุ่งตะกาดพลี  ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่  ชุมชนบ้านสระ  ชุมชนบ้านพลี  ชุมชนหัวบ้าน  ชุมชนบ้านใหญ่  ชุมชนตลาด ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ  และชุมชนบ่อแขมด้านใต้

ขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวสำรองน้ำไว้ใช้ ในวันดังกล่าว