ขออภัยปิดน้ำประปาชุมชนหนองแจง  ตั้งแต่วเวลา  12.00 - 16.00 น.  เนื่องจากขุดฝั่งท่อระบบน้ำเสีย