กองการประปาจะทำการปิดน้ำประปาโรงสูบดนอป่าช้า เพื่อทำการประสานท่อภายในโรงสูบ
มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อน 
ตั้งแต่เวลา  24.00 น. ของวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
  ถึงเวลา  12.00 น. ของวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
จึงขอให้ประชาชนสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย