รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น 3