รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น 3