รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ สมัยสามัย สมัยที่ 2 
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น 3