ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  สมัยสามัญ สมัยแรก
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ