สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ประจำปี 2560