ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป
ขอแจ้งปิดไฟทาง ถ.ศรีสกุลไทย  ถ.คลองเทียน
เพื่อวางบล็อกท่อระบายน้ำ  โดยจะเปิดให้บริการเมื่อดำเนินการวางบล็อกแล้วเสร็จ