ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ปรับปรุง ทบทวนภารกิจ และทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปี 2560