จากการรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ผลปรากฎว่ามีผู้มาสมัครดังนี้

สรุปผลจำนวนผู้สมัคร
นายกเทศมนตรี สท.เขต 1 สท.เขต 2  สท.เขต 3
1 7 6 6