เทศบาลเมืองชะอำ
เปิดรับรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
และผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต
รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ
ในเวลาราชการ


อ่านรายละเอียดคลิก