ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองชะอำ  เปิดให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใหม่  โดยการจัดเก็บเอกสารด้วย Scanner   และ  Smart  Reader   จึงขอเรียนให้ประชาชนที่จะมาติดต่องานทะเบียนราษฎรหรืองานบัตรประจำตัวประชาชนต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ