การประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 17.00 น
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ