เทศบาลเคลื่อนที่ และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ชุมชนบ่อแขมด้านใต้
ณ ศาลาชุมชนบ่อแขมด้านใต้ วันที่ 8 มิถุนายน 2560