การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำชุมชนห้วยทรายใต้
วันที่ 6 มิถุนายน 2560  ณ ศาลาชุมชนห้วยทรายใต้