โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ
และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ณ ศาลาชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ