เทศบาลเคลื่อนที่และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำ
ชุมชนชัยมงคล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาชุมชน