เทศบาลเคลื่อนที่และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชะอำ
ชุมชนห้วยทรายเหนือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายหนือ