เทศบาลเคลื่อนที่และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำชุมชนสหคาม
วันที่อังคารที่ 4 เมษายน 2560 
ณ  โรงแรมบางสายน้ำผึ้ง