เทศบาลเคลื่อนที่และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหนองแจง
วันที่ 23 มีนาคม 2560  ณ ศาลาศาลเจ้าแยกหนองแจง